Tiráž v zmysle § 24, ods. 3 Zákona o masmédiách

(Rakúsky federálny zákon o tlači a médiách)
Majiteľ a vydavateľ: Mesto Viedeň
Adresa: A-1082 Wien, Rathaus
DVR: 0000191

Zodpovednosť za obsah

Ponuka www.socialinfo.eu sa skladá z redakčnej časti a z informačnej služby, ktorú podporujú samostatné informačné systémy. Táto základná myšlienka decentralizovaného zostavenia a údržby údajov na báze zodpovednosti lokálnych/regionálnych databánk zabezpečuje vysokú aktualitu a využitie lokálnych kompetencií.
Zdroj údajov nájdete v podobe hypertexového odkazu za každým heslom. Za obsah a ochranu údajov týchto databánk v plnej miere zodpovedajú vlastníci miestnych databáz.

Pokiaľ sa neuvádza nijaký zdroj údajov, za obsah zodpovedá:

Erstberatung im Fonds Soziales Wien
Vedúci: Hans Werner
Tel.: +43 1 4000 66471
Adresa: A-1030 Wien, Guglgasse 7-9
E-Mail: sozialinfo@fsw.at
DVR: 1070053

Poskytovanie informácií v zmysle § 25, ods. 4 Zákona o masmédiách

Všeobecné zásady

www.socialinfo.eu je európska sociálna databáza, ktorá sprístupňuje všetkým užívateľom internetu informácie o lokálnych/regionálnych a medzinárodných zariadeniach a ponukách v sociálnej oblasti. Všetky údaje nachádzajúce sa na tomto portáli slúžia výlučne na informačné účely.

Autorské práva

Grafický dizajn ako aj jednotlivé prvky, napr. logá, fotografie, znaky a pod., sú chránené autorskými právami.

Obmedzená zodpovednosť

Technické služby zverejňované na webovom portáli www.socialinfo.eu sa dôkladne programujú. Avšak ani SozialRuf Wien vo Fonde Sociálna Viedeň ani mesto Viedeň ani počítačové centrum nemôžu zaručiť ich úplnú správnosť. Všetky informácie sa preto poskytujú bez záruky. Vylučuje sa akákoľvek zodpovednosť za prípadné škody spôsobené obsahom alebo službami zverejnenými na webovom poráli www.socialinfo.eu. Takisto nevzniká zodpovednosť za nijaké priame, nepriame, náhodné, mimoriadne alebo následné škody spôsobené vaším prístupom na webový portál www.socialinfo.eu alebo jeho využitím, alebo akýmkoľvek spôsbom pripojenia sa k nemu, a to vrátane, avšak nie len, akýchkoľvek strát údajov alebo ich poškodenia v dôsledku pôsobenia vírusov na vaše výpočtové zariadenie(a) alebo v dôsledku vášho spoliehania sa na hodnovernosť informácií získaných z portálu www.socialinfo.eu.

 

Odkazy a prepojenia

Webový portál www.socialinfo.eu obsahuje hypertextové odkazy na ďalšie internetové lokality, ktoré sú od tohto portálu absolútne nezávislé. SozialRuf Wien vo fonde Soziales Wien za takéto lokality nijako nezodpovedá, a to obzlášť nie za ich obsah alebo za presnosť, úplnosť či hodnovernosť informácií na takýchto lokalitách zverejňovaných. Prístup na akékoľvek ďalšie internetové lokality, ktoré sú prepojené na www.socialinfo.eu sa uskutočňuje na vaše vlastné riziko. SozialRuf Wien vo fonde Soziales Wien vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za informácie na nich zverejnené ako aj za prípadné následky, ktoré by z nich vyplynuli.

Dizajn, programovanie a bezbariérový prístup

Weberhofer GmbH
Weberhofer GmbH
Tel.: +43 1 54544210
Adresa: A-1080 Wien, Blindengasse 52/3
E-Mail: office@weberhofer.at